21 Haziran 2012 Perşembe

PADIŞAH EŞLERİNE NE DENİR HASAKİ İKBAL

Dört kadına kadar evlenme adeti de birçok hanedanlıklarda görüldüğü gibi varissiz kalınmaması için alınan bir tedbir olsa gerektir.
Padişahların bazıları seçtikleri birkaç hanımla yetinmişler, bazılarının da hanımlarının yanı sıra birçok cariyeleri olmuştur.
Cariyelerin çok az kısmı padişah veya şehzadelerin odalığı olmakta, diğer büyük kısmı ise diğer dairelerde çalışırlardı.

Örneğin I. Mahmud döneminde (1730-1745) padişah dışında padişahın birinci hanımı olan baş kadınefendi dairesinde 20, diğerlerinde de 10-20 arasında cariye bulunduğu bilinmektedir. Abdülaziz döneminde (1861-1876) Dolmabahçe Sarayında sultanın 58, Valide Sultanın 43, Şehzade Murad’ın 47, Başkadınefendinin 15 kadar cariyeleri olduğu saray arşivlerinde kaydedilmektedir.
Yukarıda belirttiğimiz gibi haremde büyük nüfuz sahibi olan Valide Sultandan sonra evlenme sıralarına göre padişah hanımları da büyük söz sahibi idiler; bunlardan erkek çocuğu olanlara “Haseki Sultan” denirdi.

Kadınefendilerden sonra sayıları dördü bulan “İkbal” adı verilen padişah gözdeleri gelirdi ki bunlar da haremde saygı görür, sultanın ölen veya boşanılan nikâhlı karısının yerine baş ikbal eşi olabilirdi.
İkballerden sonra gözdeler gelirdi, bunların da haremde büyük nüfusları vardı, tâki padişahın gözünden düşüne kadar bu nüfuslarını sürdürmüşlerdi.
Sultanın çok yakınında 16 kadar gözde bulunurdu. Sultan bunlarla da yetinmezse istediği kadar ünvansız odalık alabilirdi.
Padişahın cariyelerinden beğendikleri ile evlenmelerinde sadrazam, sultanın; harem ağası da kızın şahidi olur, Şeyhülislâm merasimle nikâhı kıyardı.
Harem dışını “Kızlarağası”içini de “Hazinedar usta” denilen en tecrübeli cariye idare ederdi. Hazinedar ustadan sonra haremdeki protokole göre II. hazinedar, III. hazinedar, kalfa, başkâtip, kethûda kadın, vekil usta, berber ustası, çeşnigir, çamaşırcı, kilerci, kahveci, külhancı, kutucu ve tabib kalfa gelmekte idi; bunlar birçok yardımcılarıyla birlikte bu rüya ülkesini idare ederlerdi.
Harem’in kurucusu olarak bilinen Kanuni zamanında 300 kadar olan cariye sayısı gittikçe artmıştır, III. Murad zamanında 500’e ulaştığı, Avcı Mehmed zamanında ise 700’e çıktığı çeşitli kaynaklarda belirtilmiştir.
Bu kadar çok kadının bir yerde bulunması kuşkusuz ön sıraya girme, padişah eşi olma isteğinden doğan çekişmelerin olacağı pek tabiidir. Bu nedenledir ki, cariyeler arasında çeşitli oyunlara girişerek diğerlerinden üstün vasıfları olduğu ispatlamaya çalışırlardı.
Bu ilgi çeken yarışın, tatlı öyküleri vardır, bu yarışta galip gelene padişah çeşitli nedenlerle beğenisini bildirir, eğer hoşlanırsa da hemen gözdesi oluverirdi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder